About

Om mig/About me


Efter avlagd pol.mag.-examen började jag att arbeta som systemerare vid Volvos fabrik i Köping. Samtidigt återupptog jag mitt intresse från skoltiden att teckna och måla.


Min konstnärliga utbildning startade med ett par korrespondenskurser i Pennteckning och Oljemålning. Under 70-talet deltog jag sedan i flera sommarkurser på Gotland hos lidingökonstnären Kèvork Zabounian. Där lärde jag mig måla med oljefärg. Sen har jag fortsatt att teckna kroki, lära mig skulptera i lera, måla akvarell och diverse grafiska tekniker. Fotografera har jag gjort sedan jag fick min första kamera och framkallade film i badrummet i mitten på 1950-talet.


After passing a degree in political science, I began to work as a systems analyst at Volvo's plant in Köping, Sweden. At the same time I resumed my interest from school time to drawing and painting.


My artistic training started with a few correspondence courses in Ink Drawing and Painting. During the 70s, I attended in several summer courses on the island of Gotland led by the artist Kèvork Zabounian. There I learned to paint with oil paint. Then I continued to take croquie drawing, learn sculpting in clay, paint watercolors and various graphic techniques. Photograph I have done since I got my first camera and developed film in the bathroom in the middle of the 1950s.


Min konst/My art


Jag målar som jag tänker när jag målar,  det vill säga att jag planerar inte min konst utan  den är resultatet av stundens ingivelse. På det viset  har jag samma förhållningssätt till konsten som de konstnärer som framställer den primitiva konsten. Förr i tiden fanns det udda individer ute i bygderna som  helt saknade konstnärlig utbildning och  som gjorde konstverk drivna endast av sin egen skaparlust och fantasi. Det är mina idoler och, enligt mig, de enda sanna konstnärerna.


De senaste åren har jag ägnat huvuddelen av min tid åt konstnärligt skapande med den förvissningen att övning ger färdighet. Även om den konstnärliga talangen är medfödd så går det att utveckla den och det är min ambition. Jag tycker att det är fruktbart att växla mellan olika medier och uttryckssätt som teckning, olje/akrylmålning, akvarellmålning, skulpterande och fotografi.


Det finns ingen allmänt vedertagen definition av begreppet "konst" eller vad som är bra eller dålig konst. Smaken har skiftat från tid till annan. Min erfarenhet av mina utställningar är att den konst som väcker intresse är den som berör åskådaren känslomässigt. Den väcker ofta något minne till liv eller påverkar känslan hos vederbörande.


I paint as I think about when I paint, that is to say that I do not plan my art.  It is the spur of the moment. In that sense I have the same approach to art as the artists who produce the primitive arts. In the past, there were odd people out in the countryside that completely lacked artistic education and who did artwork powered only by its own creativity and imagination. They are my idols and, according to me, the only true artists.


In recent years, I have devoted my time to artistic creation with the knowledge that practice makes perfect. Although the artistic talent is innate, it is possible to develop it and that is my ambition. I think it is fruitful to switch between different media and modes of expression as drawing, oil / acrylic painting, watercolor painting, sculpting and photography.


There is no universally accepted definition of the term "art" or what is good or bad art. The taste has shifted from time to time. My experience from my exhibitions is that art arousing interest is art which touches the viewer emotionally. The artwork often arouse any memory to life or affect the feeling of the person concerned.


Copyright © All Rights Reserved Erik Andersson/BUS. Uppdaterad 2020-09-28